ArendBewindVoeringPrivacystatement

Privacyverklaring mei 2018.
In dit document staat omschreven hoe Arend Bewindvoering per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).
Arend Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan: - Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres - Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum - Gegevens over uw gezinssituatie - Gegevens over uw inkomsten en uitgaven - Gegevens over eventuele schulden. Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Arend Bewindvoering zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan: - Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid - Informatie over uw geloofsovertuiging.
Vaak moet Arend Bewindvoering uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Arend Bewindvoering wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen. Arend Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Arend Bewindvoering beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails met gevoelige informatie die vanuit Arend Bewindvoering worden verzonden naar instanties, worden extra beveiligd.

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van misbruik krijgt, neem alstublieft contact op met dhr. J.W. van den Arend door middel van info@ArendBewindvoering.nl.
Een verzoek voor inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@ArendBewindvoering.nl. Arend Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.